Zakończenie realizacji projektu

W dniu 31.10.2018 r  została zakończona realizacja projektu, dofinansowanego  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie: 1.5   Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Tytuł Projektu: Unowocześnienie linii technologicznej wraz z uruchomieniem produkcji nowych wyrobów

Numer umowy: RPZP.01.05.00-32-0086/17-01