W związku z realizacją projektu dofinansowanego  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie: 1.5   Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Tytuł Projektu: Unowocześnienie linii technologicznej wraz z uruchomieniem produkcji nowych wyrobów 

Numer umowy: RPZP.01.05.00-32-0086/17-00

 zostały wprowadzone innowacje procesowe takie jak: pakowanie próżniowe, masowanie próżniowe, połączenie funkcji warzelnej i pasteryzacji, klipsowanie, blixowanie, doczyszczanie surowca, automatyzacja procesu krojenia i obierania oraz formowania mięsa.