WYBÓR OFERTY

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 1/2018 z dnia 4.05.2018 r, zgodnie z zasadą konkurencyjności dot. wyboru dostawcy nowoczesnych maszyn do produkcji wyrobów garmażeryjnych na realizację projektu pt.:

Unowocześnienie linii technologicznej wraz z uruchomieniem produkcji nowych wyrobów”, nr projektu: nr RPZP. 01.05.00-32-0086/17, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

GAMA PAWGO&ZAWISZA SPÓŁKA JAWNA, Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin.

Wartość oferty: 1 267 698,90 PLN netto