Cel i realizacja projektu

Beneficjent: WIEK-POL 2 MATEUSZ ABRAMCZUK

Realizuje projekt, dofinansowany  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie: 1.5   Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Tytuł Projektu: Unowocześnienie linii technologicznej wraz z uruchomieniem produkcji nowych wyrobów

Numer umowy: RPZP.01.05.00-32-0086/17-01

Poziom dofinansowania: 55% wydatków kwalifikowanych Projektu

Celem projektu jest unowocześnienie procesu produkcji, wprowadzenie innowacji procesowej  i produktowej oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów